agriculture_1
agriculture_2
הורמיקולייט
‫‫נמצא בשימוש בכל המשתלות המקצועיות בישראל ובמשתלות בחו"ל המשתמשות בטכנולוגיות הישראליות . הורמיקולייט הינו מרכיב ייחודי ואיכותי בתערובות ההנבטה ומשמש גם לחיפוי. מן הידוע הוא שמחיר הזרעים גבוה ולכן קיימת חשיבות מרבית לרמת אחוזי הנביטה של הצמחים. הורמיקולייט משביח את תערובות הההנבטה וההשרשה ובכך מבטיח אחוזי נביטה גבוהים המשפיעים ישירות על ההצלחה הכלכלית של החקלאי.‬ ‬

‫הפרלייט -‬
‫‫הפרלייט הינו מצע אידיאלי לגינון וחקלאות. השימוש בו הוא הן כמצע נקי והן כמרכיב חשוב בתערובות גידול איכותיות .‬
‫הגידול על פרלייט נקי כמצע מנותק  בחממות וכמצע חצי מנותק במטעים  - מעניק לחקלאים יתרונות מקצועיים וכלכליים. בזכות תכונות הפרלייט ,השליטה על ההשקיה והדישון מלאה והתוצאות ניכרות בכמות היבול ובאיכותו. ‬‬

 

לצפייה בברושור: